لیست ارزیابی های در حال برگزاری

 • کاربرگ های گاز سمنان
 • (مهلت شرکت در ارزیابی 1400/01/26 الی 1400/05/31)

  مشترک گرامی ؛

  با سلام و عرض احترام

  به استحضار می رساند پرسشنامه ای که پیش رو دارید با هدف شناخت نياز ها و انتظارات شما و همچنين ديدگاه مشتركان در مورد عملکرد شرکت گاز استان سمنان طراحی شده است. لذا خواهشمند است با دقت در پاسخ سؤالات ، اين شرکت را در برنامه ریزی و مدیریت علمي به منظور شناخت مسائل و مشکلات موجود و خدمات رساني بهينه  یاری فرمائید. قبلاً از حوصله شما و اختصاص وقت خود به این امر سپاسگزاريم.            

                                                                                                                                      روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان

  مشاهده نتایج حجم نمونه: 502 فرم پر شده: 331
  (مهلت شرکت در ارزیابی 1400/01/26 الی 1400/05/31)

  پیمانکار گرامی ؛

  با سلام و عرض احترام

  به استحضار می رساند پرسشنامه ای که پیش رو دارید با هدف شناخت نياز ها و انتظارات شما و همچنين ديدگاه پیمانکاران در مورد عملکرد شرکت گاز استان سمنان طراحی شده است. لذا خواهشمند است با دقت در پاسخ سؤالات ، اين شرکت را در برنامه ریزی و مدیریت علمي به منظور شناخت مسائل و مشکلات موجود و خدمات رساني بهينه  یاری فرمائید. قبلاً از حوصله شما و اختصاص وقت خود به این امر سپاسگزاريم.            

                                                                                                                                      روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان

  مشاهده نتایج حجم نمونه: 57 فرم پر شده: 14
  (مهلت شرکت در ارزیابی 1400/01/26 الی 1400/06/31)

  مشترک گرامی ؛

  با سلام و عرض احترام

  به استحضار می رساند پرسشنامه ای که پیش رو دارید با هدف شناخت نياز ها و انتظارات شما و همچنين ديدگاه مشتركان در مورد عملکرد شرکت گاز استان سمنان طراحی شده است. لذا خواهشمند است با دقت در پاسخ سؤالات ، اين شرکت را در برنامه ریزی و مدیریت علمي به منظور شناخت مسائل و مشکلات موجود و خدمات رساني بهينه  یاری فرمائید. قبلاً از حوصله شما و اختصاص وقت خود به این امر سپاسگزاريم.            

                                                                                                                                      روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان

  مشاهده نتایج حجم نمونه: 2000 فرم پر شده: 13
  (مهلت شرکت در ارزیابی 1400/01/26 الی 1400/05/31)

  مدیر/ کارشناس محترم

  با سلام واحترام

  به استحضار می رساند پرسشنامه ای که پیش رو دارید با هدف شناخت نياز ها و انتظارات سازمان‌های مردم نهاد از دستگا‌های اجرایی و همچنين ديدگاه آن سازمان در مورد عملکرد شرکت گاز استان سمنان طراحی شده است. لذا خواهشمند است با دقت در پاسخ سؤالات ، اين شرکت را در برنامه ریزی و مدیریت علمي به منظور شناخت مسائل و مشکلات موجود و خدمات رساني بهينه یاری فرمائید. قبلاً از حوصله شما و اختصاص وقت خود به این امر سپاسگزاريم.            

                                                                                                                                روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان

  مشاهده نتایج حجم نمونه: 21 فرم پر شده: 10
  (مهلت شرکت در ارزیابی 1400/02/18 الی 1400/05/31)

  تأمین کننده گرامی ؛

  با سلام و عرض احترام

  به استحضار می رساند پرسشنامه ای که پیش رو دارید با هدف شناخت نياز ها و انتظارات شما و همچنين ديدگاه تامين كنندگان در مورد عملکرد شرکت گاز استان سمنان طراحی شده است. لذا خواهشمند است با دقت در پاسخ سؤالات ، اين شرکت را در برنامه ریزی و مدیریت علمي به منظور شناخت مسائل و مشکلات موجود و خدمات رساني بهينه  یاری فرمائید. قبلاً از حوصله شما و اختصاص وقت خود به این امر سپاسگزاريم.            

          

                                                                                                                                      روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان

  مشاهده نتایج حجم نمونه: 42 فرم پر شده: 2
  (مهلت شرکت در ارزیابی 1400/03/30 الی 1400/05/20)

   ائمه جمعه محترم استان سمنان

  با سلام واحترام

  به استحضار می رساند پرسشنامه ای که پیش رو دارید با هدف شناخت نياز ها و انتظارات سازمان‌های مردم نهاد از دستگا‌های اجرایی و همچنين ديدگاه ائمه جمعه محترم در مورد عملکرد شرکت گاز استان سمنان طراحی شده است. لذا خواهشمند است با دقت در پاسخ سؤالات ، اين شرکت را در برنامه ریزی و مدیریت علمي به منظور شناخت مسائل و مشکلات موجود و خدمات رساني بهينه یاری فرمائید. قبلاً از حوصله شما و اختصاص وقت خود به این امر سپاسگزاريم.            

                                                                                                                                روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان

  مشاهده نتایج حجم نمونه: 24 فرم پر شده: 2
  (مهلت شرکت در ارزیابی 1400/05/04 الی 1400/05/31)

  مشترک گرامی ؛

  با سلام و عرض احترام

  به استحضار می رساند پرسشنامه ای که پیش رو دارید با هدف شناخت نياز ها و انتظارات شما و همچنين ديدگاه مشتركان در مورد عملکرد شرکت گاز استان سمنان طراحی شده است. لذا خواهشمند است با دقت در پاسخ سؤالات ، اين شرکت را در برنامه ریزی و مدیریت علمي به منظور شناخت مسائل و مشکلات موجود و خدمات رساني بهينه  یاری فرمائید. قبلاً از حوصله شما و اختصاص وقت خود به این امر سپاسگزاريم.            

                                                                                                                                      روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان

  مشاهده نتایج حجم نمونه: 19995 فرم پر شده: 152
  (مهلت شرکت در ارزیابی 1400/05/05 الی 1400/05/31)

  مشترک گرامی شهرستان سمنان ؛

  با سلام و عرض احترام

  به استحضار می رساند پرسشنامه ای که پیش رو دارید با هدف شناخت نياز ها و انتظارات شما و همچنين ديدگاه مشتركان در مورد عملکرد شرکت گاز استان سمنان طراحی شده است. لذا خواهشمند است با دقت در پاسخ سؤالات ، اين شرکت را در برنامه ریزی و مدیریت علمي به منظور شناخت مسائل و مشکلات موجود و خدمات رساني بهينه  یاری فرمائید. قبلاً از حوصله شما و اختصاص وقت خود به این امر سپاسگزاريم.            

                                                                                                                                      روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان

  مشاهده نتایج حجم نمونه: 51499 فرم پر شده: 778